สัญญาเงินกู้
เรื่องทั่วไป
สัญญาเงินกู้คือ เอกสารที่ใช้สำหรับยืนยันการกู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ เป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากในการจัดการการ